30.4 C
Pátrai
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, 2021

Τέλος τα ιστορικά δικαιώματα, αύξηση για βοσκοτόπια και ενιαία ενίσχυση στα 40 ευρώ ανά στρέμμα

Τέλος τα ιστορικά δικαιώματα, αύξηση για βοσκοτόπια και ενιαία ενίσχυση στα 40 ευρώ ανά στρέμμα

Στα 450 ευρώ ανά εκμετάλλευση υπολογίζεται η αναδιανεμητική για 300.000 παραγωγούς, ενώ υπάρχει και σχεδιασμός για αυξημένη στρεμματική ενίσχυση της τάξεως του 50% για τα βοσκοτόπια. Τη µετάβαση στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) θα πρέπει να ξεκινήσει να εξετάζει πλέον σοβαρά η Ελλάδα στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, καθώς εµφανίζονται µε σαφήνεια πιέσεις για αύξηση των άµεσων ενισχύσεων στα βοσκοτόπια µε ταυτόχρονη σοβαρή αναδιανοµή των επιδοτήσεων.

Καθώς πλησιάζουµε στην τελική ψηφοφορία στην ολοµέλεια της Ευρωβουλής για τη νέα ΚΑΠ, η µεγαλύτερη πολιτική οµάδα του Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό (ΕΛΚ), ενέκρινε τη θέση του για το πλαίσιο που θα υποστηρίξει, στο οποίο ζητά:

Πρώτον, να θεσπιστεί υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-µέλη η επιδότηση της βασικής ενίσχυσης σε µόνιµους βοσκότοπους να είναι τουλάχιστον ίση µε το µέσο όρο ενισχύσεων που λαµβάνουν όλοι οι αγρότες στη χώρα. Επιπλέον, προβλέπει ευελιξία στην προσθήκη επιπλέον επιλέξιµων εκταρίων βοσκήσιµων γαιών όταν, για λόγους βιοποικιλότητας, ορισµένα φυτά συνυπάρχουν στο λιβάδι.

∆εύτερον, να αυξηθεί το ελάχιστο µερίδιο των πόρων από το 5 στο 7% που θα πρέπει να δεσµεύσουν τα κράτη-µέλη από τις άµεσες ενισχύσεις για το καθεστώς «Αναδιανεµητικής Ενίσχυσης» που προβλέπει πρόσθετη στήριξη για µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις.

Η πρώτη πρόταση που αφορά τα βοσκοτόπια, πολύ απλά σηµαίνει για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, ποσό ενίσχυσης που θα κυµαίνεται κοντά στα 40 ευρώ το στρέµµα (µε βάση αποκλειστικά τον εθνικό φάκελο 2014-2020), όσο δηλαδή είναι ο µέσος όρος της βασικής ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση στην Ελλάδα. Μιλάµε δηλαδή για διπλασιασµό σε σχέση από τη µέση αξία δικαιώµατος για τα βοσκοτόπια. Έτσι η βοσκήσιµη γη αποκτά καθαρή και µεγάλη αξία ενώ καθίσταται αυτονόητο πως η κατανοµή της θα πρέπει να πάει εκεί που πρέπει βάζοντας στην άκρη του επιτήδειους.

Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση που αφορά το καθεστώς Αναδιανεµητικής Ενίσχυσης: Με δεδοµένο ότι περίπου 2 δισ. ετησίως διανέµονται στην Ελλάδα υπό την µορφή άµεσων ενισχύσεων και εφόσον η χώρα υποχρεώνεται στα στρατηγικά της σχέδια για την επερχόµενη ΚΑΠ να ενεργοποιήσει το καθεστώς αυτό µε 7% ποσοστό επί των άµεσων προκύπτει ένα ποσό των 140 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή, 450 ευρώ για κάθε έναν από τους 300.000 αγρότες (µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις της χώρας) που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Ιστορικά δικαιώµατα από ελιές και βαµβάκι στον «κουβά» της αναδιανεµητικής

Πώς λοιπόν από τη µία θα χρηµατοδοτηθεί η αύξηση των ενισχύσεων στους βοσκότοπους και από την άλλη θα βρεθούν οι πόροι από τις άµεσες ενισχύσεις για τον κουµπαρά της αναδιανεµητικής. Εδώ λοιπόν έρχεται και κουµπώνει το σενάριο του Καθεστώτος Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης. Έτσι τα ιστορικά δικαιώµατα δεν θα υπήρχαν πλέον, κάτι που θα επηρέαζε σαφώς µεγάλο αριθµό εκµεταλλεύσεων ελαιοκαλλιέργειας και βαµβακιού (περίπου το 40% των ελληνικών εκµεταλλεύσεων) δηµιουργώντας το κεφάλαιο από το οποίο θα ερχόταν να χρηµατοδοτηθεί η αναδιανεµητική ενίσχυση. ∆ηλαδή, περίπου οι µισές εκµεταλλεύσεις της χώρας θα χρηµατοδοτούσαν τις άλλες µισές.

Για τα βοσκοτόπια τα πράγµατα είναι πιο απλά. Οι αροτραίες σε γενικό επίπεδο θα έµεναν σταθερές στο ποσό που θα λάµβαναν, ενώ η απώλεια θα προερχόταν από τις δενδροκαλλιέργειες. Ωστόσο, για τους δενδρώνες η κατάσταση όπως και να διαµορφωθεί, δηλαδή 10 ευρώ πάνω ή κάτω το στρέµµα, λίγη µπορεί να έχει σηµασία σε σχέση µε τον τζίρο που χαρακτηρίζει τις πολυετείς καλλιέργειες. Για παράδειγµα όταν ένα στρέµµα ακτινιδίου µπορεί να έχει απόδοση 3.000-4.000 κιλά το στρέµµα, ο παραγωγός πάει από την αγορά να διεκδικήσει τον τζίρο του και δεν βασίζεται στη βασική ενίσχυση.

Ειδικότερα, όσον αφορά αποκλειστικά τη βασική ενίσχυση: Στην περίπτωση εφαρµογής του σεναρίου της ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης (flat rate), χωρίς περιφερειακό µοντέλο στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι 378.000 εκµεταλλεύσεις θα υποστούν µείωση της βασικής εισοδηµατικής ενίσχυσης κατά 253 εκατ. ευρώ, που θα µεταφερθεί σχεδόν όλο σε 39.000 εκµεταλλεύσεις . Υπολογίστηκε ότι, η ανακατανοµή των ενισχύσεων, µε βάση το εξεταζόµενο σενάριο (flat rate) θα ευνοήσει τις εκτατικές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, ενώ τη µεγαλύτερη µείωση θα υποστούν οι εκµεταλλεύσεις ελαιοκοµίας, λοιπών αροτραίων και βαµβακιού.

∆ύο περιφέρειες ενισχύσεων

Εδώ υπάρχει και ένα ακόµα σενάριο, αυτό της αλλαγής στην περιφερειοποίηση των ενισχύσεων. Όπως είναι γνωστό σήµερα η Ελλάδα ακολουθεί το σύστηµα των τριών περιφερειών: αροτραίες, δενδρώδεις, βοσκοτόπια. Η κατανοµή πόρων (βασική ενίσχυση και πρασίνισµα) είναι 25% για την περιφέρεια βοσκοτόπων, 47% για την περιφέρεια αρόσιµων εκτάσεων και 28% για την περιφέρεια µονίµων καλλιεργειών (δενδρώνες & αµπελώνες). Κατά καιρούς, από κυβερνητικά στελέχη, έχει ακουστεί η άποψη διαχωρισµού των ενισχύσεων σε 2 γενικές περιφέρειες. Μία αποκλειστικά για φυτική παραγωγή και µία για ζωική. Εδώ µετά, θα υπήρχε θέµα διαχείρισης των ποσοστών των πόρων. ∆ηλαδή να ακολουθηθεί ένα σύστηµα 35-65 για ζωική και φυτική από το 25-75 που ισχύει σήµερα, ώστε να χρηµατοδοτηθούν επαρκώς τα βοσκοτόπια.

Οι προτάσεις των ευρωβουλευτών

Αναλυτικότερα οι θέσεις του ΕΛΚ όπως διατυπώθηκαν στο σχετικό έγγραφο:

Υποστήριξη για βοσκοτόπια: Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν πιο έντονα τα βοσκοτόπια είτε µέσω πληρωµών του πρώτου πυλώνα είτε µε ελκυστικά προγράµµατα στον πυλώνα 2 και να ζητούν από τα κράτη µέλη να εξετάσουν αυτήν την επιλογή σύµφωνα µε τους εθνικούς τους στόχους για το κλίµα. Σε κάθε περίπτωση, τα µόνιµα βοσκοτόπια δεν θα πρέπει να λαµβάνουν λιγότερες άµεσες πληρωµές από τον εθνικό µέσο όρο των πληρωµών της βασικής ενίσχυσης. Τα βοσκοτόπια βοηθούν στην προστασία της βιοποικιλότητας και στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής. Η υποστήριξη θα πρέπει να είναι λιγότερο γραφειοκρατική, για παράδειγµα, όταν, για λόγους βιοποικιλότητας, ορισµένα φυτά συνυπάρχουν στο λιβάδι.

Αναδιανεµητική ενίσχυση: Για να εξασφαλιστεί µια πιο δίκαιη κατανοµή των κεφαλαίων της ΚΑΠ, η Επιτροπή Γεωργίας έχει περιοριστεί σε δύο µέσα: τη µείωση των πληρωµών (εφεξής «ανώτατο όριο») και την αναδιανεµητική πληρωµή. Τουλάχιστον το 5% των κονδυλίων άµεσων πληρωµών των κρατών µελών θα διατεθεί στην αναδιανεµητική πληρωµή. Πρέπει να εφαρµοστεί ανώτατο όριο για ένα ποσό που εισπράττεται άνω των 100.000 ευρώ το αγρόκτηµα, µετά την αφαίρεση των εξόδων για eco-schemes, ειδική ενίσχυση νέων αγροτών και 50% του κόστους εργασίας.

Εάν το 10% (δηλ. 5% περισσότερο από αυτό που είναι υποχρεωτικό) του εθνικού φακέλου χρησιµοποιείται ως αναδιανεµητική πληρωµή, ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει κατά του περιορισµού των ενισχύσεων. Τα πλεονεκτήµατα της αναδιανεµητικής πληρωµής είναι ότι είναι µη γραφειοκρατική, είναι αδύνατη η παράκαµψη µέσω της νοµικής «δηµιουργικότητας», κατανοητή και ωφελεί τις µικρότερες εκµεταλλεύσεις.

Υποστηρίζουµε τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας, αλλά µε αύξηση της ελάχιστης υποχρεωτικής αναδιανεµητικής πληρωµής στο 7% και στο 12% για να µην εφαρµοστεί ανώτατο όριο.

Μία απλή διαίρεση κάθε χρόνο η βασική ενίσχυση

Στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης (µοντέλο που ακολουθεί µεταξύ άλλων η Κύπρος) το ύψος της ενίσχυσης ανά στρέµµα υπολογίζεται, σε ετήσια βάση, διαιρώντας την ετήσια συνολική χρηµατοδότηση, για το συγκεκριµένο καθεστώς, δια του συνολικού αριθµού των επιλέξιµων στρεµµάτων που δηλώθηκαν από όλους τους αγρότες. Έτσι, αν ληφθεί υπόψη ο τωρινός φάκελος των άµεσων ενισχύσεων της Ελλάδα, σήµερα όλοι οι αγρότες στη χώρα θα λάµβαναν 40 ευρώ το στρέµµα βασική ενίσχυση.

Συμβιβασμό αποκαλύπτει η Ευρωβουλή για τον ενεργό αγρότη

Σε κείμενο συμβιβασμού έχει καταλήξει η Ευρωβουλή για τον ορισμό του ενεργού αγρότη, τουλάχιστον σε «σκιώδες επίπεδο» όπως σημειώνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σημειώνοντας ότι θα προβλεφθεί να υπάρχει τουλάχιστον μία ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα που πρέπει να αποδεικνύει ο αγρότης ώστε να λαμβάνει ενισχύσεις. Να σημειωθεί εδώ ότι παρόμοιος ορισμός ισχύει και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οπότε δεν αναμένεται κάποια θεαματική αλλαγή στον ορισμό, εκτός και αν επιλέξει διαφορετικά η χώρα μας στα στρατηγικά της κείμενα. Αναλυτικότερα το ΕΛΚ αναφέρει:

«Πρέπει να αποφύγουμε τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών μοντέλων όπου ο αποδέκτης των επιδοτήσεων δεν έχει ιδιαίτερο σύνδεσμο με το αγρόκτημά του, εκτός από το γεγονός ότι λαμβάνει ενισχύσεις. Υποστηρίζουμε το κείμενο συμβιβασμού που επιτυγχάνεται σε σκιώδες επίπεδο που ζητά να προβλεφθεί τουλάχιστον μια ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα. Προτρέπουμε τα κράτη μέλη, υπό την εποπτεία της Επιτροπής, να παρουσιάσουν έναν αρνητικό κατάλογο παραληπτών άμεσων πληρωμών που αποκλείονται από την παραλαβή των άμεσων πληρωμών. Επιπλέον, όταν μία εκμετάλλευση επωφελείται από τις πληρωμές της ΚΑΠ και αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης δομής, κυρίως μη γεωργικής, αυτό πρέπει να είναι διαφανές.».

Υβρίδιο και θρέψη ορίζουν ποιότητα και αποδόσεις στα χειμερινά σταυρανθή

Υβρίδιο και θρέψη ορίζουν ποιότητα και αποδόσεις στα χειμερινά σταυρανθή

Όργωµα, δισκοσβάρνισµα και ενσωµάτωση της βασικής λίπανσης. Με αυτή τη σειρά ξεκινούν οι καλλιεργητικές εργασίες για την προετοιµασία του εδάφους στα σταυρανθή τις ερχόµενες εβδοµάδες. Εν τω µεταξύ, για την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, δεν αρκεί µόνο η σωστή επιλογή υβριδίου στο µπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο, αλλά και η καλή προετοιµασία του εδάφους και η ορθολογική λίπανση.

Αυτή την περίοδο, οι παραγωγοί των σταυρανθών θα πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη ποικιλία, η οποία και θα καθορίσει σε µεγάλο ποσοστό, τις επερχόµενες αποδόσεις, τη γεύση και συµπάγεια των κεφαλών. Η προετοιµασία του εδάφους ξεκινάει µε το όργωµα, το οποίο γίνεται, µετά τις πρώτες βροχές, όταν το χωράφι βρίσκεται στο «ρώγο» του.

Η επόµενη καλλιεργητική εργασία είναι το δισκοσβάρνισµα για το σπάσιµο των σβόλων και τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους, ενώ ακολουθεί η ενσωµάτωση της βασικής λίπανσης στο έδαφος. Την κατεργασία του εδάφους ακολουθεί η µεταφύτευση που πραγµατοποιείται όταν τα φυτάρια είναι στο στάδιο των 4-6 πραγµατικών φύλλων (συνήθως 30 ηµέρες από τη σπορά), γραµµικά, σε αποστάσεις 60 µε 90 εκατοστά και 20 µε 40 εκατοστά επί των γραµµών για όλα τα σταυρανθή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να ακολουθούν σταδιακή φύτευση στον αγρό κάθε 2 µε 3 βδοµάδες, ώστε να κλιµακώνεται η παραγωγή, να επιµηκύνεται η περίοδος συγκοµιδής και να τροφοδοτείται η αγορά µε φρέσκα προϊόντα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

Επισηµαίνεται ότι για την αποφυγή επικίνδυνων ασθενειών, οι οποίες µεταδίδονται διά του εδάφους, συνιστάται να εφαρµόζεται πολυετής αµειψισπορά, αποφεύγοντας την επαναλαµβανόµενη καλλιέργεια σταυρανθών.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη ποικιλία. Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά για την επιλογή του υβριδίου στα σταυρανθή είναι η πρωιµότητα, το ελκυστικό χρώµα, η γεύση, η συµπαγής επιφάνεια και οµοιοµορφία των κεφαλών. Χαρακτηριστικά των αποδοτικών ποικιλιών επίσης είναι τα εύρωστα και υγιή φυτά, η ανθοκεφαλή σφαιρικού σχήµατος και η δυνατότητα παραγωγής δευτερευόντων ανθικών κεφαλών. Να σηµειωθεί ότι στα κουνουπίδια, το άσπρο χρώµα των ανθοκεφαλών µειώνει τα εργατικά, καθώς δε χρειάζεται να γίνει κάλυψη.

Λιγότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία στις πρώιµες

Η ορθολογική λίπανση στα σταυρανθή κηπευτικά αυξάνει την απόδοση, βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατηρεί τη γονιµότητα του εδάφους. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, οι απαιτήσεις στα βασικά θρεπτικά στοιχεία που έχουν το λάχανο, το κουνουπίδι και το µπρόκολο για υψηλές αποδόσεις είναι 10-20 κιλά/στρέµµα αζώτου (Ν), 6-10 κιλά/στρέµµα φωσφόρου (P2O5), 10-12 κιλά/στρέµµα καλίου (Κ2Ο).

Σηµειωτέον ότι οι πρώιµες ποικιλίες έχουν µικρότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία από τις όψιµες. Τα σταυρανθή παρουσιάζουν αυξηµένες ανάγκες σε Θείο, ενώ από τα ιχνοστοιχεία απαραίτητο είναι το Βόριο, έλλειψη του οποίου µπορεί να επιφέρει καστανές κηλίδες στις ανθοκεφαλές των κουνουπιδιών και αποτυχία σχηµατισµού κεφαλής στο λάχανο.

Μύκητες και βακτήρια προκαλούν μολύνσεις στο λαιμό των σταυρανθών

Σε συστηµατικό έλεγχο προκειµένου να προλάβουν την ανάπτυξη προσβολών από µύκητες και βακτήρια καλούνται να προχωρήσουν το επόµενο διάστηµα οι καλλιεργητές σταυρανθών. Παραγωγοί µπρόκολου, κουνουπιδιού και λάχανου οφείλουν να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους για µολύνσεις κοντά στο λαιµό των φυτών, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου. Ειδικότερα, οι καλλιεργητές ενδέχεται να βρεθούν αντιµέτωποι µε µύκητες, όπως σκληρωτηνίαση, στην περιοχή του λαιµού σαν µαλακή σήψη. Με υγρό καιρό σχηµατίζεται λευκό πλούσιο µυκήλιο, µε τον µύκητας να επιβιώνει µε τα σκληρώτια σε ξηρό έδαφος και σε υπολείµµατα καλλιέργειας για 6-8 χρόνια. Προσοχή πρέπει να δοθεί και για πιθανές µολύνσεις από περονόσπορο, που προκαλεί µεταχρωµατισµό των αγγείων του στελέχους και των νεύρων και τελικά νέκρωση. Οι καλλιεργητές ενδέχεται να βρουν «ίχνη» και από βακτήρια, όπως η µαύρη σήψη, που εγκαθίσταται στα αγγεία του ξύλου και προκαλεί ηµιπληγία, νανισµό και χλώρωση των φύλλων σχήµατος V.

Διπλάσιες οι ταξινομήσεις τρακτέρ μέσα στο 2020 με μέση δαπάνη 80.000 ευρώ

Διπλάσιες οι ταξινομήσεις τρακτέρ μέσα στο 2020 με μέση δαπάνη 80.000 ευρώ

Διπλάσια από πέρυσι η μέση δαπάνη ανά αγορά τρακτέρ που φτάνει τα 70.000 με 80.000 ευρώ.

Με το… πόδι πατηµένο στο γκάζι κινείται το 2020 η αγορά γεωργικών ελκυστήρων, όσον αφορά την εξέλιξη των πωλήσεων, ενώ φαίνεται να βάζει παρακαταθήκη ανόδου και για την επόµενη διετία, αφού η θετική επήρεια της εφαρµογής των Σχεδίων Βελτίωσης δεν θα διαρκέσει µόνο φέτος, αλλά θα επεκταθεί και στο 2021 και το 2022. «Η αγορά φέτος κινείται καλύτερα από ό,τι αναµέναµε στο ξεκίνηµά της. Προβλέπαµε, αρχικά, µια αύξηση της τάξης του 50%, να φτάσουµε, δηλαδή, στο να κλείσει η χρονιά µε πωλήσεις κοντά στα 1.800 τρακτέρ, αλλά τώρα βλέπουµε πως θα ξεπεράσει τα 2.000, έναντι 1.198 τρακτέρ το 2019. Σχεδόν δηλαδή θα διπλασιαστεί», τονίζει χαρακτηριστικά στην εφηµερίδα Agrenda, ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπαλουκτσής.

Παραδέχεται, µάλιστα, πως η παρατηρούµενη αύξηση των πωλήσεων φέτος ικανοποιεί τις επιχειρήσεις του κλάδου, όµως, όπως σηµειώνει «και πάλι αυτές υπολείπεται των 2.500-3.000 τρακτέρ που πρέπει να πωλούνται ετησίως για να υπάρχει µια οµαλή ροή αντικατάστασης του στόλου και να διατηρηθεί ο µέσος όρος ηλικίας κοντά στα 20 έτη». Μελανό σηµείο, επίσης, τουλάχιστον προς ώρας, αποτελεί το γεγονός ότι ακόµη δεν έχει ανοίξει η κάνουλα των πληρωµών, ώστε να τονωθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων. «Το αρνητικό είναι ότι πουλάµε χωρίς να εισπράττουµε. Άνοιξε µεν την προηγούµενη εβδοµάδα η πλατφόρµα για την ολοκληρωµένη υποβολή αιτήµατος πληρωµής, αλλά µέχρι να τρέξουν τα δοκιµαστικά και να ολοκληρωθεί και ο έλεγχος παραλαβής της επένδυσης, τα πρώτα λεφτά, µε µια αισιόδοξη πρόβλεψη, θα βγουν το Νοέµβριο. Άρα, τότε θα ανασάνουν πραγµατικά οι επιχειρήσεις, διότι η κάθε µια έχει συγκεκριµένες δυνατότητες, δεν έχει απεριόριστη ρευστότητα», εξήγησε ο κ. Μπαλουκτσής, και παραδέχθηκε πως σε σχέση µε προκηρύξεις στο παρελθόν η διαδικασία, σε αυτά τα Σχέδια, έχει «τρέξει» πολλή ταχύτερα.

Όσον αφορά την αναλογία των πωλήσεων, µεταξύ δενδροκοµικών και εξωχώραφων γεωργικών ελκυστήρων, αν και αργεί ακόµη η ωρίµανση των Σχεδίων Βελτίωσης, φαίνεται ότι το µείγµα αλλάζει. «Παρατηρούµε πως η αναλογία από 75% στα δενδροκοµικά και 25% στα χωραφάδικα, που ήταν πέρυσι, αυτή τη στιγµή είναι στο 65% – 35% και ίσως µέχρι το τέλος του έτους να καταλήξουµε στο 60% – 40%», είπε και συµπλήρωσε πως «αυτό θα σηµάνει µια αύξηση της µέσης δαπάνης ανά τρακτέρ από 40.000 – 50.000 ευρώ, σε 70.000 – 80.000 ευρώ, αυξάνοντας έτσι και το συνολικό τζίρο της αγοράς».

Ζήτησε επίσης, από τις τράπεζες «να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους», από τη στιγµή που, κατά µέσο όρο, το 50% του δανείου της επένδυσης είναι εγγυηµένο από την επιδότηση και την ίδια στιγµή σχεδόν όλοι οι µεγάλοι όµιλοι έχουν κάνει συµφωνίες µαζί τους και τους παρέχουν και εταιρικές εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά.

Καταλήγοντας ο κ. Μπαλουκτσής εξέφρασε ικανοποίηση για τη δήλωση του Μάκη Βορίδη, πως εξετάζεται, για το επόµενο ΠΑΑ, να υπάρχουν «κυλιόµενες» προκηρύξεις για τα Σχέδια Βελτίωσης, που θα διαφοροποιούν τα µηχανήµατα από τις υποδοµές, καθώς «αυτή η δοµή θα κρατά την αγορά διαρκώς ζωντανή».

Ινδία: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας στη Μουμπάι

Τριώροφη πολυκατοικία σε προάστιο της μητρόπολης Μουμπάι κατέρρευσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, μεταδίδουν ινδικά ΜΜΕ επικαλούμενα αξιωματούχους.

Άλλοι 20 ως 25 άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια του κτηρίου, που βρίσκεται στο Μπιγουάντι, σύμφωνα με τον Σάτια Πραντάν, επικεφαλής της εθνικής δύναμης αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδίας. Σωστικά συνεργεία βρίσκονται καθ’ οδόν, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχοι, περίπου 20 άνθρωποι διασώθηκαν από κατοίκους της περιοχής.

Το Μπιγουάντι απέχει περίπου 38 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μουμπάι.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2020: Εβδομάδα πληρωμών – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Συντάξεις – Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η καταβολή των συντάξεων του Οκτωβρίου 2020. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ έχει φέρει ο Νόμος 4611/2019 που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Oι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

 • Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2020 σε δύο δόσεις.
 • την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
 • την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2020 θα πληρωθούν ως εξής:

 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020
 • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 2020
 • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
 • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
 • Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020
 • Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ
  Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.
  Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Αυγούστου 2020 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Αλλαγή ώρας 2020 – Χειμερινή: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Αλλαγή ώρας 2020 – Χειμερινή ώρα: Σε κάτι περισσότερο από ένα μήνα, θα φτάσει η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω.

Όπως πάντα, η… μεταφορά στη χειμερινή ώρα, θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου.

Φέτος, αυτή η Κυριακή είναι στις 25 Οκτωβρίου όταν και οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μία ώρα πίσω.

Η επόμενη αλλαγή ώρας, θα πραγματοποιηθεί ενδεχομένως και το Μάρτιο του 2021.

Και λέμε ενδεχομένως καθώς η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αποφασίσει την κατάργηση της αλλαγής ώρας το 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αλλαγή ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα, ενώ για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του ’70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια,.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, και να υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ: Μέχρι σήμερα (21/9) οι αιτήσεις – Ποιοι εντάσσονται

Μέχρι σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έχουν προθεσμία οι δικαιούχοι του τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής για να υποβάλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Δυνατότητα να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη έχουν και οι εταιρείες χωρίς ταμειακή μηχανή, όμως, με βάση συγκεκριμένους ΚΑΔ οι οποίοι προβλέπονται και στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αίτηση θα μπορούν να κάνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, υπάρχει δυνατότητα να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος εφόσον:

 • Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία που περιγράφεται στην απόφαση (τουρισμός, εστίαση, εμπόριο κλπ) ή αν στην ίδια κατηγορία ανήκει ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας αλλά τα ακαθάριστα έσοδά του κατά την 20.03.2020 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.
 • Έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
 • Δικαίωμα έχουν και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

Από τον τρίτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής εξαιρούνται επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020, επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, αλλά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» στοιχεία για την πορεία του τζίρου τους για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2020, αλλά και μετά την υπαγωγή τους για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020.

Βανδάλισαν το μνημείο των νεκρών της Marfin (pics)

Tο μνημείο των θυμάτων της Marfin που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, βανδάλισαν άγνωστοι το βράδυ της Κυριακής.

Όπως θα δείτε και στη φωτογραφία που δημοσίευσε η δημοσιογράφος Νάντια Αλεξίου στο Facebook, άγνωστοι έβαψαν με κόκκινο σπρέι το μνημείο.

«Σε αυτό το κτίριο στις 5 Μαΐου 2010 δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους. Ποτέ ξανά», αναφέρει η πλακέτα που τοποθετήθηκε στο σημείο 10 χρόνια μετά την τραγωδία.

Υπενθυμίζεται πως το μνημείο για τα θύματα της Marfin είχε εγκαινιαστεί στις 9 Μαΐου από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης που είχε πραγματοποιηθεί στο σημείο που έχασαν την ζωή τους οι τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας το 2010.

Κορονοϊός: Αύξηση των διασωληνωμένων – «Ασφυκτιούν» οι ΜΕΘ – Έρχεται lockdown στους 65αρηδες

Ανησυχία επικρατεί στους επιδημιολογικούς κύκλους, καθώς το λεκανοπέδιο τις τελευταίες εβδομάδες παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά κρουσμάτων του κορονοϊού

Η χώρα βρίσκεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, όσον αφορα στο πεδίο της πανδημίας του κορονοϊού, η πορεία του οποίου θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες 7 με 14 ημέρες.

Μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με αφετηρία την σημερινή ημέρα, όπου ξεκίνησε η εφαρμογή των νέων μέτρων, θα φανεί κατά πόσο είναι πιθανό ένα τοπικό lockdown.

Στο στόχαστρο των αρμόδιων επιστημόνων και των κυβερνητικών στελεχών, θα βρίσκεται η καθημερινή επαναξιολόγηση των μέτρων, με τον κλοιό προστασίας να στενεύει γύρω από τους ευάλωτους, ασθενείς και ηλικιωμένους.

Κυβερνητικά στελέχη, που παρακολουθούν από πολύ κοντά την πορεία της πανδημίας, επιμένουν πως ένα δεύτερο lockdown στην Αττική θα είχε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευπαθών ομάδων, εξ ου και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η επαναφορά του μοντέλου των sms 13033 και εν προκειμένω ο περιορισμός ή και η επιβολή ωραρίου στις μετακινήσεις των γηραιότερων (άνω των 65) συμπολιτών μας.

«Υπάρχει μία σταδιακή άνοδος τις τελευταίες εβδομάδες, αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που βάζουν την Αττική στο πορτοκαλί», είπε την περασμένη Παρασκευή για το επίπεδο συναγερμού στο Λεκανοπέδιο ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθήνας, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Την περασμένη Παρασκευή ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε νέο πλέγμα μέτρων -σε συνέχεια εκείνων που είχε ανακοινώσει την περασμένη Τρίτη- για να αντιμετωπιστεί η επέλαση του κορονοϊού στο Λεκανοπέδιο.

Υψηλό επιδημιολογικό φορτίο

Στην Αττική εντοπίζονται τα 2.100 από τα περίπου 4.000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού της χώρας με 1.037 να καταγράφηκαν σε μια εβδομάδα, από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, εντοπίστηκε βαρύτερο επιδημιολογικό φορτίο σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Αθηναίων, γεγονός που δρομολόγησε στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις για τη μείωσή του. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, τα 966 από τα 2.100 κρούσματα είναι στον Δήμο Αθηναίων, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στο κέντρο της πόλης, σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας είχαν αξιολογηθεί από την περασμένη εβδομάδα ως ιδιαίτερα ανησυχητικά τα κρούσματα σε αλλοδαπούς κατοίκους του κέντρου της Αθήνας και τα «φορτωμένα» επιδημιολογικά δημοτικά διαμερίσματα, όπως αυτά προέκυπταν από τα νοσοκομεία αναφοράς.

Συγκεκριμένα στον «Ευαγγελισμό» και στο «Σωτηρία» οι αλλοδαποί ασθενείς αυξάνονταν συνέχεια τις δύο τελευταίες εβδομάδες μετά από κάθε εφημερία. Στο «Σωτηρία» το 25% των νοσηλευομένων είναι αλλοδαποί ηλικίας κάτω των 30 χρόνων. Στο 5% υπολογίζεται το ποσοστό των αλλοδαπών ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Στον «Ευαγγελισμό» δε οι αλλοδαποί με λοίμωξη COVID-19 αποτελούν το 55% των νοσηλευομένων, και μάλιστα ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 17-25 χρόνων. Στις ΜΕΘ του νοσοκομείου το 15% των σοβαρών περιστατικών και διασωληνωμένων είναι επίσης αλλοδαποί.

Στο στόχαστρο και οι ηλικιωμένοι

Προτεραιότητα των αρμόδιων αρχών φαίνεται πως είναι οι ηλικιωμένοι, που όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ βρίσκονται στο στόχαστρο του κορονοϊού. Τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω πληρώνουν βαρύ τίμημα καθώς ο κορονοϊός πλήττει θανάσιμα το 80% των θυμάτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων, διά του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας απευθύνθηκε σύσταση προς τα άτομα ηλικίας άνω των 65 χρόνων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα πλην του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος και τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στην ατζέντα των επερχόμενων μέτρων προκειμένου να προστατευτεί η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι η καραντίνα και η όποια μετακίνησή τους να γίνεται εφόσον επιβάλλεται για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους και θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Πολιτική Προστασία – όπως γινόταν με τα σχετικά έντυπα ή με μηνύματα μέσω κινητού (SMS) κατά την πρώτη φάση της πανδημίας.

«Ιανός»: Κορυφώνεται η αγωνία για την 43χρονη που αγνοείται στο Μουζάκι – Εικόνες από τις έρευνες

Κακοκαιρία «Ιανός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού της αγνοούμενης – Τα ίχνη της χάθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (18/09)

Ώρες αγωνίας για την 43χρονη που αγνοείται εδώ και τρεις ημέρες, όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Πάμισου στο Μουζάκι Καρδίτσας, που δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από τον «Ιανό».

Σήμερα Δευτέρα, η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό της βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα και τρία drones της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ στην έρευνα συνδράμουν και εθελοντές.

Δείτε εικόνες από τις έρευνες στη gallery που ακολουθεί:

PHOTO GALLERY

Photo 1/5
Πηγή: INTIME NEWS
Photo 2/5
Πηγή: INTIME NEWS
Photo 3/5
Πηγή: INTIME NEWS
Photo 4/5
Πηγή: INTIME NEWS
Photo 5/5
Πηγή: INTIME NEWS

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης αγνοούμενης στον ποταμό Πάμισο στο Μουζάκι Καρδίτσας. Επιχειρούν, 28 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 drones της 1ης ΕΜΑΚ. Συνδρομή από εθελοντές.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2020

Υπενθυμίζεται ότι οι νεκροί από την κακοκαιρία έχουν φθάσει πλέον τους τρεις. Την ίδια ώρα, η οικογένεια της αγνοούμενης φαρμακοποιού αγωνιά για την τύχη της.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ έκαναν φύλλο και φτερό το αμάξι της αγνοούμενης και που εντόπισαν μετά το φονικό πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα.

Όπως είπε ο αδερφός της στο Star, το μόνο που θέλει η οικογένειά της είναι να βρεθεί ζωντανή, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια έμεινε μέχρι τις 8 το απόγευμα χωρίς ρεύμα στο φαρμακείο, περιμένοντας να έρθει εμπόρευμα για το φαρμακείο της.

«Έμεινε στο μαγαζί από υπευθυνότητα. Εμείς τρέξαμε, ρωτήσαμε, πιέσαμε να μάθουμε τι έγινε… Κανένας επίσημα δεν ήρθε να μας ενημερώσει. Από γείτονες μάθαμε για την αδερφή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδερφός της.

Από την άλλη, ο ξάδερφος της 40χρονης ρίχνει ευθύνες και στους τοπικούς παράγοντες, καθώς όπως λέει δεν διαχειρίστηκαν σωστά τον πώς θα κλείσουν σωστά τον δρόμο.

Η διαδρομή της φαρμακοποιού το βράδυ της θεομηνίας

Ήταν λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής, όταν η κοπέλα έκλεισε το φαρμακείο της.

Με το αυτοκίνητό της κινήθηκε στον δρόμο μπροστά από το κέντρο Υγείας, σε μια απόσταση 200 μέτρων.

Διένυσε άλλα 100 μέτρα και βρέθηκε σε διασταύρωση.

Ξαφνικά, το όχημά της χάθηκε.

Τέλος τα ιστορικά δικαιώματα, αύξηση για βοσκοτόπια και ενιαία ενίσχυση στα 40...

Τέλος τα ιστορικά δικαιώματα, αύξηση για βοσκοτόπια και ενιαία ενίσχυση στα 40 ευρώ ανά στρέμμα Στα 450 ευρώ ανά εκμετάλλευση υπολογίζεται η αναδιανεμητική για 300.000...