Συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Πατρέων.

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση της αριθ. 39/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020 (Κώστας Πελετίδης: Δήμαρχος Πατρέων, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών)
1) Έγκριση του από 16-07-2020 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την επαναπροκήρυξη της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (Τμήμα Δ΄), 2) Κατακύρωση σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη «ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΚΤΙΚΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ & Δ.Ε ΡΙΟΥ 2019» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής άρδευσης της Τ.Κ. Τσουκαλεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ετήσια συνδρομή – συντήρηση λογισμικού FESPA», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.984,00 €, με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
1) Έγκριση του αριθ. 9374/16-07-2020 Πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού οργάνου και 2. Ματαίωση και επανάληψη με τους ίδιους όρους του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Μίσθωση χημικών τουαλετών», προϋπολογισμού δαπάνης 71.176,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 20/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της διακήρυξης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις Βελτιώσεις – συντηρήσεις, χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων (με μισθωμένα μηχανήματα) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
Κατάρτιση και σύνταξη των όρων της διακήρυξης με τίτλο «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης και έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου – Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
Παράταση της υπ’ αριθ. 46494/29-07-2019 σύμβασης για «Μέρος της προμήθειας οικοδομικών υλικών του Δήμου Πατρέων και συγκεκριμένα για τα υλικά Α.Α. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41 & 42» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καρναβαλιού και του Φεστιβάλ Θεάτρου στο πλαίσιο του Έργου SPARC (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Κεντρικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (αριθ. πρωτ. 4/276/16-7-2020) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Κεντρικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (αριθ. πρωτ. 4/280/20-7-2020) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Βραχναιίκων, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Βασιλοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Ροϊτίκων, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Σουλίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)
Διαγραφή οφειλής (Παύλου Σπ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Ξυπολιά Θ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Τσιρογιάννης Αγγ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Κωνσταντίνου Κ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Καραγιωργας Σπ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Αγγουρα Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Καρελας Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)