Αποφύλλωση βαμβακιού με SPOTLIGHT® C της FMC

Ειδικά Αφιερώματα

Αποφύλλωση βαμβακιού με SPOTLIGHT® C της FMC

Το επιστέγασµα µιας πετυχηµένης χρονιάς στην καλλιέργεια του βαµβακιού επιτυγχάνεται µε την αποφύλλωση.

Η αποφύλλωση του βαµβακιού, είναι µια απαραίτητη καλλιεργητική τεχνική που επιτρέπει τη συγκοµιδή καθαρού σύσπορου βαµβακιού χωρίς ξένες ύλες (φύλλα κλπ).

Με την αποφύλλωση επιτυγχάνουµε:

■ Μεγαλύτερη συγκοµιζόµενη ποσότητα στο πρώτο χέρι.

■ Καλύτερη αποθηκευτική ικανότητα.

■ Καθαρή και ποιοτική ίνα.

Το Spotlight® C είναι µια φυτορρυθµιστική ουσία που χρησιµοποιείται για την πλήρη αποφύλλωση του βαµβακιού. Περιέχει 240 g/L carfentrazone-ethyl µια ουσία που δρα παρεµποδίζοντας τη βιοσύνθεση του ενζύµου οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrogen – oxidase), ενός βασικού ενζύµου για την βιοσύνθεση της πρωτο πορφυρίνης (protoporphyrin). ∆ηλαδή, διακόπτει ένα στάδιο στη σύνθεση της χλωροφύλλης προκαλώντας καταστροφή των κυτταρικών µεµβρανών και αύξηση της παραγωγής αιθυλενίου. Η αύξηση των επίπεδων αιθυλενίου στο φυτό προάγει την πτώση των φύλλων µιας και σηµατοδοτεί την έναρξη της ωρίµανσης τους

Σωστός χρόνος εφαρµογής του Spotlight® c

Η αποφύλλωση του βαµβακιού απαιτεί συγκεκριµένο χρόνο εφαρµογής προκειµένου να είναι αποτελεσµατική. Ο σωστός χρόνος εφαρµογής απαιτεί το σωστό συνδυασµό µεταξύ ώριµων καρυδιών και ποσοστού ανοιγµένων καρυδιών. Έτσι, θα πρέπει να έχουµε περίπου 70% ώριµα καρύδια και τουλάχιστον το 40-50% των καρυδιών να έχουν ανοίξει. Τότε είναι η κατάλληλη στιγµή για την επέµβαση. Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσουµε την ωριµότητα του καρυδιού είναι η εγκάρσια τοµή και παρατήρηση των σπόρων στο εσωτερικό του καρυδιού. Το καρύδι θεωρείται ώριµο όταν το περισπέρµιο έχει αρχίσει και διακρίνεται ευκρινώς, δηλαδή έχει αλλάξει χρώµα και αρχίζει και µαυρίζει. Όσο περισσότερο µαύρο το περισπέρµιο, τόσο πιο ώριµος είναι ο σπόρος και εποµένως και το καρύδι.

Συνθήκες εφαρµογής του spotlight® c

Καθοριστικός παράγοντας είναι η θερµοκρασία. Ζεστός καιρός (> 15οC) και ηλιοφάνεια για τις επόµενες 4-5 µέρες που θα ακολουθήσουν την εφαρµογή, αποτελούν ιδανικές συνθήκες για επιτυχηµένη και γρήγορη αποφύλλωση.

Η φυσιολογική κατάσταση του φυτού είναι επίσης σηµαντική. Φυτά υγιή, χωρίς στρες και φύλλα πράσινα που βρίσκονται σε φάση µεταβολισµού ανταποκρίνονται καλύτερα στην αποφύλλωση.

Ο συνδυασµός επίσης του Spotlight® C µε ένα σκεύασµα Ethephon, προωθεί το οµοιόµορφο άνοιγµα των καρυδιών

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον επιµεληµένο ψεκασµό. Καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό έτσι ώστε να φτάσει σε όλα τα φύλλα είναι σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη αποφύλλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα